PROGRAM

PROGRAM MLADE MOČI OBČINE LAŠKO ZA OBDOBJE 2022-2026

Pet temeljnih poudarkov programa

 • ZA mlade, ZA družine, ZA medgeneracijsko sodelovanje
 • ZA turizem
 • ZA hitrejši razvoj podjetništva, obrti in dejavnosti podeželja
 • ZA učinkovitejše črpanje državnih in evropskih sredstev
 • ZA vzdrževanje in modernizacijo cestne infrastrukture ter ZA varnost pred poplavami

 

UVOD: 

Vseh pet temeljnih poudarkov se medsebojno povezuje, vsebinsko prepleta in se ne izključuje. Program je zastavljen povezovalno in razvojno. Delujemo v skupno dobro vseh in trdno verjamemo, da lahko našim občankam in občanom ponudimo uspešno in prijetno bivanjsko skupnost.

Za starejše:

– dolgoročno bomo zagotavljali zadostno število zdravstvenega kadra 

– prizadevali si bomo za izgradnjo novega doma za ostarele

– uredili bomo sistem javnih prevozov

– ohranili bomo vse dodatne programe po reorganizaciji in združitvi Centrov za socialno delo

Za mlajše:

– aktivno bomo reševali stanovanjsko problematiko mladih

– prizadevali si bomo za delovna mesta z višjo dodano vrednostjo

– spodbujali in štipendirali bomo mlade prevzemnike kmetij

– uredili bomo širitev optičnega ter brezžičnega internetnega omrežja

Za srednjo generacijo:

– poenostavili bomo birokratske postopke v javnih ustanovah pod okriljem Občine Laško

– zavzemali se bomo za hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo Občine Laško z državnimi organi, podjetji, drugimi organizacijami in vsemi občani

– dvignili bomo denarno pomoč ob rojstvu otroka 

– najeti stanovanjski kredit bomo upoštevali pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODROBNEJŠI PROGRAM MMOL ZA OBDOBJE 2022 – 2026

 

 • GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO


 • Gospodarstvo (podjetništvo in obrt)

 • Zavzemali se bomo za prihod oz. ustanovitev podjetij, ki prinašajo višjo dodano vrednost na zaposlenega in omogočajo okolju prijazne gospodarske proizvodne dejavnosti.
 • Omogočili in uredili bomo dodatne površine za razvoj industrijske in obrtne dejavnosti.
 • Izvedli bomo celosten pregled nepremičnin v lasti občine in primernim spremenili namembnost za izvajanje poslovne in gospodarske dejavnosti.
 • Nadaljevali bomo projekt izgradnje in širitve optičnega ter brezžičnega omrežja za dostop do interneta v občini Laško za potrebe občanov in turistov in z namenom pokritja »belih lis«.
 • Skladno z lokalnim energetskim konceptom bomo nadaljevali projekte in infrastrukturo za proizvodnjo električne in toplotne energije z obnovljivimi oz. okolju prijaznimi viri (sončna in vodna energija, biomasa).
 • Spodbujali bomo ponudnike različnih storitev, dejavnosti in trgovine za prihod v občino Laško ter si prizadevali, da obstoječi ostanejo in se razvijajo.

 

 • Turizem

 • Turistično takso bomo porabljali namensko, za trženje destinacije in razvoja turizma v občini.
 • Zavzemali se bomo za sodelovanje ključnih turističnih deležnikov, stremeli bomo k povezovanju in izvajanju skupnih projektov ter ustvarjanju turističnih zgodb.
 • Podpirali bomo inovativno trženje celotne destinacije Laško.
 • Pripravili bomo novo Strategije turizma v občini Laško, saj je predhodna potekla že leta 2020.
 • Uredili bomo status financiranja društev, ki skrbijo za razvoj turizma in promocijo občine Laško.
 • Podpirali bomo širitev turistične ponudbe, med drugim na kulturno-zgodovinskem, etnografskem, gastronomskem, športnem in industrijskem področju.
 • Vzpostavili bomo katalog urbane opreme (javna razsvetljava, klopi, koši za smeti, večjezične informativne in usmerjevalne table, kažipoti) in stremeli k postopnem poenotenju opreme po posameznih naseljih in krajevnih skupnostih znotraj občine.

 

 • Kmetijstvo

 • Razvijali bomo javno infrastrukturo za potrebe in razvoj turizma na podeželju.
 • Podpirali bomo urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
 • Povišali bomo razpisna sredstva za sofinanciranje razvoja kmetijstva. 
 • Podpirali bomo mlade kmetovalce in prevzemnike kmetij.
 • Podpirali bomo projekte Lokalne akcijske skupine.
 • Podpirali bomo ekološko kmetijstvo in panoge, ki prinašajo višjo dodano vrednost.
 • Zavzemali se bomo za več lokalnih pridelkov v lokalnih trgovinah, podjetjih in zavodih.
 • Spodbujali bomo razvoj dopolnilnih panog in dejavnosti na podeželju in na kmetijah.
 • Podpirali bomo delovanje društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

 

 • MLADI IN MLADE DRUŽINE

 • Zgradili bomo najmanj 50 dodatnih stanovanj v stanovanjski soseski Debro.
 • Zavzemali se bomo za izgradnjo dodatnih stanovanj v Rimskih Toplicah.
 • Prioritetno bomo reševali problematiko izseljevanja mladih iz občine Laško.
 • Primerne objekte v lasti Občine Laško bomo uredili za potrebe stanovanj ter prodajo ali oddajanje v najem.
 • Pri izračunu cene vrtca bomo upoštevali kriterij stanovanjskega kredita.
 • Podpirali bomo vsebine društev in zavodov, ki delujejo na področju razvoja otrok in mladostnikov.
 • Povišali bomo finančno pomoč ob rojstvu otrok.
 • Zavzemali si bomo za pridobitev naziva »Mladim prijazna občina«.

 

 • FINANCIRANJE, IZVEDBA PROJEKTOV, ČRPANJE DRŽAVNIH IN EVROPSKIH SREDSTEV

 • Povečali bomo črpanje sredstev preko državnih in evropskih razpisov (vzpostavitev projektne pisarne oz. sodelovanje z zunanjimi partnerji).
 • Izboljšali bomo izkoriščanje razpisov s področja t.i. mehkih ukrepov, ukrepov za pospeševanje zaposlovanja, vsebinskih projektov in drugih.
 • Pri večjih projektih s področja energetike in gospodarskega razvoja se bomo povezovali s sosednjimi občinami in občinami v regiji.
 • Sredstva bomo črpali preko skupnih prijav in povezovanja z različnimi partnerji.
 • Izboljšali bomo nadzor nad vsemi projekti, katerih nosilec je občina in stremeli h kakovostni izvedbi investicij.
 • Povišali bomo sredstva za financiranje krajevnih skupnosti in zagotavljali njihov enakomeren razvoj.

 

 • JAVNA INFRASTRUKTURA


 • Cestna infrastruktura in udeleženci v cestnem prometu

 • Posneli bomo stanje cestne infrastrukture in izvajali obnovo ter sanacijo posameznih odsekov skladno z javno objavljeno prioritetno lestvico.
 • Krajevne skupnosti bomo vključevali k izgradnji, prenovi in vzdrževanju cestnoprometne infrastrukture na podlagi vzpostavljenega sistema prioritetnih nalog.
 • Aktivno bomo sodelovali pri načrtovanju in umeščanju trase tretje razvojne osi skozi občino Laško.
 • Postavili bomo polnilnico za električne avtomobile v Rimskih Toplicah.
 • Prioritetno bomo pristopili k izgradnji mostu čez reko Savinjo v Rimskih Toplicah in vzdrževanju in obnovi mostov v dolini Gračnice.
 • Aktivno bomo sodelovali pri vseh državnih projektih (izgradnja cestne povezave Hrastnik-Zidani Most, ureditev ceste G1 skozi Zidani Most, ureditev ceste Rimske Toplice-Jurklošter).
 • Skrbeli bomo za hitrejšo in intenzivnejšo prenovo in vzdrževanje državnih cest na območju občine Laško (ceste Laško-Šentrupert-Šentjur, Rimske Toplice-Jurklošter, Celje-Laško-Rimske Toplice-Zidani Most, Rimske Toplice-Hrastnik, Laško-Svetina).
 • Zavzemali se bomo odstranitev semaforiziranih križišč in za izgradnjo krožišč za zagotavljanje boljše pretočnosti na najbolj obremenjenih križiščih (Laško, Marija Gradec, Rimske Toplice – Šmarjeta).
 • Pristopili bomo k ureditvi ceste skozi center Marija Gradca.
 • Pričeli bomo s projektom umeščanja parkirne hiše v Laškem.
 • Vzpostavili bomo sistem javnega prevoza za lažji dostop starejših in gibalno oviranih v center starega mestnega jedra Laškega.
 • Subvencionirali bomo nakup električnih vozil taksi službe.
 • Izvajali bomo ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na območju celotne občine, s poudarkom na najbolj izpostavljenih predelih.

 

 • Pešpoti, kolesarske poti in rekreacija

 • Aktivno bomo sodelovali pri izgradnji državnih kolesarskih poti (Celje-Laško-Zidani Most).
 • Skrbeli bomo za urejene pohodniške poti, s poudarkom na tematskih poteh.
 • Postavili bomo enotne informativne table, urejena počivališča za avtodome in točke za rekreacijo.
 • V Rimskih Toplicah bomo postavili otroška igrala.
 • Skrbeli bomo za vzdrževanje, prenovo in gradnjo otroških igrišč.

 

 • Kanalizacija, vodovodi

 • S pomočjo državnih oz. evropskih sredstev bomo nadaljevali gradnjo vodovodnega omrežja na območju celotne občine (območja Rečice, Rimskih Toplic, Rifengozda, Sedraža) ter skrbeli za redno vzdrževanje in obnovo obstoječega omrežja.
 • V večjih naseljih in ob turističnih lokacijah bomo uredili otoke z zabojniki za ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov.
 • S pomočjo državnih in evropskih sredstev bomo povezali in zgradili dodatne odseke kanalizacijskega omrežja (območje Rečice, Strmce, Brezno oz. Belovo, Debro, Rimske Toplice).
 • Sofinancirali bomo vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.

 

 • Protipoplavni ukrepi, plazovi, varnost pred nesrečami

 • Aktivno bomo sodelovali pri načrtovanju in gradnji protipoplavnih ukrepov na porečju reke Savinje in drugih vodotokov v občini.
 • Vključevali se bomo v ureditev Savinje po Laškim (II. etapa).
 • Sodelovali bomo pri državnih projektih sanacije brežin in plazov na lokacijah Laško-Šentrupert-Šentjur in Laško-Svetina-Štore, sanacija plazu Stopce.
 • Podpirali in sofinancirali bomo sistem hitrega in učinkovitega odstranjevanja posledic naravnih nesreč s poudarkom na razvoju vseh struktur civilne zaščite (civilna zaščita, gasilci, radioamaterji in drugi).
 • Zagotovili bomo organizirano in stabilno sofinanciranje nabavo gasilske opreme in vozil ter skrbeli za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov.
 • Stremeli k preventivnim ukrepom za izboljšanje varnosti pred plazovi na najbolj izpostavljenih delih občine.

 

 • ZDRAVSTVO IN SOCIALNA PROBLEMATIKA


 • Zdravstvo

 • Primarno skrb bomo posvetili zagotovitvi dodatnih prostorov in kapacitet v Zdravstvenem domu Laško, za zagotavljanje in izvajanje dodatnih programov.
 • Skrbeli bomo za kadre in sredstva v zdravstveni dejavnosti.
 • Skrbeli bomo za razvoj in vzdrževanje kvalitetnih zdravstvenih storitev na območju celotne občine Laško.
 • Stremeli bomo k povezovanju Zdravstvenega doma Laško z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev – tudi obeh zdravilišč.
 • Z nudenjem štipendij bomo preventivno skrbeli za zadostno število zdravstvenega kadra.

 

 • Socialna problematika

 • Ohranjali bomo vse programe socialne pomoči.
 • Spodbujali bomo programe socialnega podjetništva.
 • Sofinancirali bomo programe za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov ter drugih socialno ogroženih skupin, spodbujali bomo programe družabništva.
 • Podpirali bomo preventivne programe za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programe preprečevanja nasilja v družini.
 • Podpirali bomo programe za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programe za vključevanje oseb z dolgotrajnejšimi težavami v duševnem zdravju v skupnost.
 • Nadaljevali bomo gradnjo in adaptacija infrastrukture, prijazne ljudem z motnjami v gibanju.
 • Skrbeli bomo za čim boljše življenjske pogoje za socialno najbolj ogrožene.
 • Spodbujali bomo k prostovoljstvu in vključevanju v delovanje lokalne skupnosti in občine na področju sociale.
 • Adaptirali bomo obstoječa oz. gradili nova neprofitna stanovanja za socialno ogrožene, mlade in njihove družine.

 

 • IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT, KULTURA


 • Izobraževanje

 • V Rimskih Toplicah si bomo poleg telovadnice OŠ Antona Aškerca prizadevali za umestitev igrišča in krožne atletske steze.
 • V Glasbeni šoli Laško-Radeče bomo skrbeli za vlaganje v osnovna sredstva in investicije, za razvoj vseh glasbeno-kulturnih programov.
 • Podpirali bomo vključevanje šol in vrtcev v kulturne, športne, socialne in prostovoljske programe v občini Laško.

 

 • Šport

 • Sofinancirali bomo vse programe športa.
 • Uredili bomo športne površine v Rimskih Toplicah.
 • Zaključili bomo s celostno ureditvijo športne dvorane Tri lilije.
 • Prenovili bomo politiko sofinanciranja dejavnosti športnih društev in projektov na področju športa.
 • Podpirali bomo vrhunske športnike, tudi z namenom promocije občine preko le-teh.
 • Podpirali bomo športne ter športno-turistične prireditve za promocijo občine Laško.

 

 • Kultura

 • Skrbeli bomo za investicijsko vzdrževanje vseh kulturnih domov po krajevnih skupnostih.
 • Podpirali bomo sofinanciranje dejavnosti kulture z izvenproračunskimi sredstvi.
 • Vključevali bomo kulturno dediščino in projekte kulture v turistično ponudbo občine.
 • Podpirali bomo vzpostavitev bibliobusa na knjižničnem področju.
 • Podpirali bomo vzpostavitev sistema prenosnih muzejskih zbirk.
 • Prenovili bomo politiko sofinanciranja dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in projektov na področju kulture.

 

 • ENERGETIKA, OBNOVLJIVA ENERGIJA IN EKOLOGIJA

 • Zmanjševali bomo število običajnih zabojnikov ter poskrbeli za privlačnejšo in funkcionalnejšo ureditev nadzemnih otokov za odpadke.
 • Občino bomo vključevali v državne in EU programe ekologije ter ozaveščali občane na področju zbiranja, ločevanja in ravnanja z odpadki.
 • Vlagali bomo v javna prevozna sredstva (vključujoč šolske prevoze) na okolju prijaznejši pogon (hibridi, električna energija).
 • Podpirali bomo projekte pridobivanja električne energije z obnovljivimi viri energije.
 • Nadaljevali bomo z energetsko sanacijo javnih objektov.