Program

MLADE MOČI OBČINE LAŠKO Z ŽUPANSKIM KANDIDATOM ENEJEM KIRNOM ZA OBDOBJE
2018–2022

Pet temeljnih poudarkov programa

 1. ZA mlade, ZA družine, ZA medgeneracijsko sodelovanje;
 2. ZA turizem;
 3. ZA hitrejši razvoj podjetništva, obrti in dejavnosti podeželja;
 4. ZA učinkovitejše črpanje državnih in evropskih sredstev;
 5. ZA vzdrževanje in modernizacijo cestne infrastrukture ter ZA varnost pred poplavami.

Vseh pet temeljnih poudarkov se medsebojno povezuje, vsebinsko prepleta in se ne izključuje. S temeljnimi poudarki vam želimo predstaviti naše osnovne cilje in tudi razloge, zaradi katerih delujemo v lokalnem političnem okolju, ter pojasniti, kaj nam sodelovanje v lokalni skupnosti pomeni. Naše delovanje pomeni ugotavljanje in določanje bistvenih koristi za našo občino. Uspešno delujemo že več kot desetletje, številni naši projekti so bili uresničeni. Z novim programom, izdelanim na podlagi preteklih izkušenj, prevzemamo nase več odgovornosti. Delujemo v naše skupno dobro in verjamemo, da lahko našim občankam in občanom ponudimo uspešno in prijetno skupnost, v katero se povezujemo vsi.

Za starejše:

 • dolgoročno bomo zagotavljali zadostno število zdravstvenega kadra;
 • prizadevali si bomo za izgradnjo doma za ostarele v Rimskih Toplicah;
 • uredili bomo sistem javnih prevozov;
 • ohranili bomo vse dodatne programe po reorganizaciji in združitvi Centrov za socialno delo.

Za mlajše:

 • aktivno bomo reševali stanovanjsko problematiko mladih;
 • spodbujali in štipendirali bomo mlade prevzemnike kmetij;
 • prizadevali si bomo za delovna mesta z višjo dodano vrednostjo;
 • nadaljevali bomo projekt izgradnje in širitve optičnega ter brezžičnega internetnega omrežja.

Za srednjo generacijo:

 • poenostavili bomo birokratske postopke v javnih ustanovah pod okriljem Občine Laško;
 • subvencionirali bomo odmero komunalnega prispevka za investitorje in kmetovalce;
 • dvignili bomo denarno pomoč ob rojstvu otroka;
 • najeti stanovanjski kredit bomo upoštevali pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.

PODROBNEJŠI PROGRAM MMOL ZA OBDOBJE 2018–2022

1.) GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO

a. Gospodarstvo (podjetništvo in obrt)

 • Zagotovili bomo povečanje števila delovnih mest za vsaj 50 v naslednjem štiriletnem obdobju.
 • Omogočili bomo prijaznejše poslovno okolje za povečanje investicij gospodarskih subjektov v občini (subvencije, nepovratna sredstva, nižje cene za nove najemnike).
 • Zavzemali se bomo za prihod oz. ustanovitev podjetij, ki prinašajo višjo dodano vrednost na zaposlenega in omogočajo okolju prijazne gospodarske proizvodne dejavnosti.
 • Omogočili in uredili bomo dodatne površine za razvoj industrijske in obrtne dejavnosti.
 • Izvedli bomo celosten pregled nepremičnin v lasti občine in primernim spremenili namembnost za izvajanje poslovne in gospodarske dejavnosti.
 • Nadaljevali bomo projekt izgradnje in širitve optičnega ter brezžičnega omrežja za dostop do interneta v občini Laško za potrebe občanov in turistov in z namenom pokritja »belih lis«.
 • Skladno z lokalnim energetskim konceptom bomo nadaljevali projekte in infrastrukturo za proizvodnjo električne in toplotne energije z obnovljivimi oz. okolju prijaznimi viri (sončna in vodna energija, biomasa).
 • Spodbujali bomo ponudnike različnih storitev, dejavnosti in trgovine za prihod v občino Laško ter si prizadevali, da obstoječi ostanejo in se razvijajo.

b. Turizem

 • Vzpostavili bomo platformo za skupni marketing in trženje manjših turističnih ponudnikov znotraj občine Laško.
 • Nadaljevali in uresničevali bomo projekte in smernice, zastavljene v Strategiji turizma v občini Laško (zaključek obdobja do 2020, nato priprava nove strategije).
 • Uredili bomo status financiranja društev, ki skrbijo za razvoj turizma in promocijo občine Laško.
 • Obudili bomo pivnico.
 • Zavzemali se bomo za politiko sodelovanja ključnih turističnih deležnikov, stremeli bomo k povezovanju in izvajanju skupnih projektov ter ustvarjanju turističnih zgodb.
 • Podpirali bomo širitev turistične ponudbe, med drugim na kulturno-zgodovinskem, etnografskem, gastronomskem, športnem in industrijskem področju.
 • Vzpostavili bomo katalog urbane opreme (enotna razsvetljava, klopi, koši za smeti, večjezične informativne in usmerjevalne table, kažipoti) in stremeli k postopnem poenotenju opreme po posameznih naseljih in krajevnih skupnostih znotraj občine.
 • Turistično takso bomo porabljali namensko, za potrebe razvoja turizma v občini.
 • Nadaljevali bomo projekt vzpostavitve hostla.

c. Kmetijstvo

 • Podpirali bomo urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
 • Razvijali bomo javno infrastrukturo za potrebe in razvoj turizma na podeželju.
 • Prenovili bomo lokalno tržnico.
 • Podpirali in štipendirali bomo mlade kmetovalce in prevzemnike kmetij.
 • Podpirali bomo projekte Lokalne akcijske skupine.
 • Spodbujali bomo razvoj dopolnilnih panog in dejavnosti na podeželju in na kmetijah.
 • Podpirali bomo delovanje društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
 • Podpirali bomo ekološko kmetijstvo in panoge, ki prinašajo višjo dodano vrednost.
 • Lokalnim predelovalcem bomo nudili pomoč pri zagotavljanju prodaje v lokalne trgovine in podjetja.

2.) MLADI IN MLADE DRUŽINE

 • Prioritetno bomo reševali problematiko izseljevanja mladih iz občine Laško.
 • Primerne objekte v lasti Občine Laško bomo uredili za potrebe stanovanj ter prodajo ali oddajanje v najem.
 • Uvedli bomo oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru nakupa oz. izgradnje novih stanovanjskih kapacitet.
 • Pri izračunu cene vrtca bomo upoštevali kriterij stanovanjskega kredita.
 • Sofinancirali bomo raziskovalne, diplomske, magistrske in druge strokovne naloge, ki prinašajo razvojno korist občini Laško.
 • Podpirali bomo vsebine društev in zavodov, ki delujejo na področju otroškega in mladinskega ustvarjanja (ŠMOCL, LAK, STIK).
 • Povišali bomo finančno pomoč ob rojstvu otrok.
 • Podpirali bomo umestitev Centra za šolske in obšolske dejavnosti v prazne objekte v lastništvu Občine Laško.
 • Zavzemali se bomo za pridobitev naziva »Mladim prijazna občina«.

3.) FINANCIRANJE, IZVEDBA PROJEKTOV, ČRPANJE DRŽAVNIH IN EVROPSKIH SREDSTEV

 • Povečali bomo črpanje sredstev prek državnih in evropskih razpisov (vzpostavitev projektne pisarne oz. sodelovanje z zunanjimi partnerji).
 • Izboljšali bomo izkoriščanje razpisov s področja t.i. mehkih ukrepov, ukrepov za pospeševanje zaposlovanja, vsebinskih projektov itd.
 • Sredstva bomo črpali prek skupnih prijav in povezovanja z različnimi partnerji.
 • Izvedli bomo sistematski nadzor nad vsemi projekti, katerih nosilec je občina.
 • Povišali bomo sredstva za financiranje krajevnih skupnosti.

4.) JAVNA INFRASTRUKTURA

a. Cestna infrastruktura in udeleženci v cestnem prometu

 • Popisali bomo stanje cestne infrastrukture ter nadaljevali obnovo in sanacijo posameznih odsekov skladno z javno objavljeno prioritetno lestvico.
 • Krajevne skupnosti bomo vključevali k izgradnji, prenovi in vzdrževanju cestnoprometne infrastrukture na podlagi vzpostavljenega sistema prioritetnih nalog.
 • Aktivno bomo sodelovali pri načrtovanju in umeščanju trase tretje razvojne osi skozi občino Laško.
 • Prioritetno bomo pristopili k izgradnji mostu čez reko Savinjo v Rimskih Toplicah.
 • Aktivno bomo sodelovali pri vseh državnih projektih, ki se izvajajo v občini (nadgradnja železniškega omrežja Celje-Zidani Most, ureditev cestne povezave Hrastnik-Zidani Most-Radeče), nadzirali bomo izvedbo ter skrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja podporne infrastrukture in okolice po zaključku projektov.
 • Skrbeli bomo za hitrejšo in intenzivnejšo prenovo in vzdrževanje državnih cest na območju občine Laško (ceste Laško – Šentrupert – Šentjur, Hrastnik – Zidani Most – Radeče, Rimske Toplice – Jurklošter, Celje – Laško – Rimske Toplice – Zidani Most, Rimske Toplice – Hrastnik, Laško – Svetina – Štore).
 • Zavzemali se bomo za izgradnjo krožnih križišč za zagotavljanje boljše pretočnosti na najbolj obremenjenih križiščih (Laško center, Rimske Toplice – Šmarjeta).
 • Pričeli bomo s projektom umeščanja parkirne hiše v Laškem.
 • Izvajali bomo ukrepe, skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo Občine Laško.
 • Uredili bomo povezovalno cestno povezavo pod Humom, potrebno za postopno zaprtje delov starega mestnega jedra za avtomobilski promet.
 • Vzpostavili bomo sistem javnega prevoza za lažji dostop starejših in gibalno oviranih v center starega mestnega jedra Laškega.
 • Subvencionirali bomo nakup električnih vozil taksi službe.
 • Izvajali bomo ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na območju celotne občine, s poudarkom na najbolj izpostavljenih predelih.
 • Postopno bomo uredili, prenovili in zgradili pločnike ter javno razsvetljavo v središčih vseh krajevnih skupnosti.

b. Pešpoti, kolesarske poti in rekreacija

 • Aktivno bomo sodelovali pri izgradnji državnih kolesarskih poti (pomoč pri pridobivanju soglasij in odkupu zemljišč).
 • Skrbeli bomo za urejene pohodniške poti, s poudarkom na tematskih poteh.
 • Postavili bomo enotne informativne table, počivališča, pitnike in točke za rekreacijo (poligoni, aktivnosti na prostem, večnamenska športna igrišča, igrišče za nogomet, tenis in druge športe).
 • Skrbeli bomo za vzdrževanje, prenovo in gradnjo otroških igrišč.

c. Kanalizacija, vodovodi

 • S pomočjo državnih oz. evropskih sredstev bomo nadaljevali gradnjo vodovodnega omrežja na območju celotne občine (območja Rečice, Rimskih Toplic, Rifengozda, Sedraža) ter skrbeli za redno vzdrževanje in obnovo obstoječega omrežja.
 • V večjih naseljih in ob turističnih lokacijah bomo uredili otoke z zabojniki za ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov.
 • S pomočjo državnih in evropskih sredstev bomo povezali in zgradili dodatne odseke kanalizacijskega omrežja (območje Rečice, Strmce, Brezno oz. Belovo, Debro, Rimske Toplice).
 • Sofinancirali bomo vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.

d. Protipoplavni ukrepi, plazovi, varnost pred nesrečami

 • Aktivno bomo sodelovali pri državnih projektih, načrtovanju in gradnji protipoplavnih ukrepov na porečju reke Savinje in drugih vodotokov v občini.
 • Podpirali in sofinancirali bomo sistem hitrega in učinkovitega odstranjevanja posledic naravnih nesreč s poudarkom na razvoju vseh struktur civilne zaščite (civilna zaščita, gasilci, radioamaterji in drugi).
 • Sofinancirali bomo nabavo gasilske opreme in vozil ter skrbeli za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov.
 • Poleg spremljanja in sanacije obstoječih plazov bomo stremeli k preventivnim ukrepom za izboljšanje varnosti pred plazovi na najbolj izpostavljenih delih občine.

5.) ZDRAVSTVO IN SOCIALNA PROBLEMATIKA

a. Zdravstvo

 • Povečali bomo kapacitete v Zdravstvenem domu Laško za izvajanje dodatnih programov.
 • Skrbeli bomo za kadre in sredstva v zdravstveni dejavnosti.
 • Vzpostavili bomo preventivno zdravstveno ambulanto v Zdravstvenem domu Laško (izvajanje presejalnih programov, informiranje občanov glede zdravega načina življenja itd.).
 • Skrbeli bomo za razvoj in vzdrževanje kakovostnih zdravstvenih storitev na območju celotne občine Laško.
 • Stremeli bomo k povezovanju Zdravstvenega doma Laško z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev – tudi obeh zdravilišč.
 • Z nudenjem štipendij bomo preventivno skrbeli za zadostno število zdravstvenega kadra.

b. Socialna problematika

 • Tudi po združitvi Centrov za socialno delo bomo ohranili vse programe socialne pomoči (pomoč na domu, laična pomoč itd.).
 • Vzpostavili bomo socialni servis za pomoč starejšim in invalidom.
 • Zagotavljali bomo čim boljše življenjske pogoje za socialno najbolj ogrožene.
 • Spodbujali bomo programe socialnega podjetništva.
 • Sofinancirali bomo programe za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov ter drugih socialno ogroženih skupin, spodbujali bomo programe družabništva.
 • Podpirali bomo preventivne programe za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programe preprečevanja nasilja v družini.
 • Podpirali bomo programe za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programe za vključevanje oseb z dolgotrajnejšimi težavami v duševnem zdravju v skupnost.
 • Nadaljevali bomo gradnjo in adaptacijo infrastrukture, prijazne ljudem z motnjami v gibanju (skrb za ohranitev naziva Občina po meri invalidov).
 • Spodbujali bomo k prostovoljstvu in vključevanju v delovanje lokalne skupnosti in občine na področju sociale.
 • Adaptirali bomo obstoječa oz. gradili nova neprofitna stanovanja za socialno ogrožene, mlade in njihove družine.

6.) IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT, KULTURA

a. Izobraževanje

 • V Rimskih Toplicah si bomo prizadevali za izgradnjo telovadnice v sklopu Osnovne šole Antona Aškerca.
 • V Glasbeni šoli Laško-Radeče bomo skrbeli za vlaganje v osnovna sredstva in investicije, za razvoj vseh glasbeno-kulturnih programov.
 • Podpirali bomo vključevanje šol in vrtcev v kulturne, športne, socialne in prostovoljske programe v občini Laško.

b. Šport

 • Sofinancirali bomo vse programe športa.
 • Začeli bomo s projektom umestitve športno-rekreacijskega centra (z velikim travnatim igriščem in atletsko stezo) v Debru ter postopno uredili športne objekte na tej lokaciji, tudi z namenom dopolnitve turistične ponudbe.
 • Uredili bomo športne površine v Rimskih Toplicah.
 • Celostno bomo uredili športno dvorano Tri lilije (infrastrukturno in vsebinsko).
 • Prenovili bomo politiko sofinanciranja dejavnosti športnih društev in projektov na področju športa.
 • Podpirali bomo vrhunske športnike, tudi z namenom promocije občine prek le-teh.
 • Podpirali bomo športne ter športno-turistične prireditve za promocijo občine Laško.

c. Kultura

 • Prenovili bomo politiko sofinanciranja dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti in projektov na področju kulture.
 • Izvedli bomo energetsko prenovo Kulturnega centra Laško in skrbeli za investicijsko vzdrževanje drugih kulturnih domov po krajevnih skupnostih.
 • Podpirali bomo sofinanciranje dejavnosti kulture z izvenproračunskimi sredstvi.
 • Vključevali bomo kulturno dediščino in projekte kulture v turistično ponudbo občine.
 • Podpirali bomo vzpostavitev bibliobusa na knjižničnem področju.
 • Podpirali bomo vzpostavitev sistema prenosnih muzejskih zbirk.

7.) ENERGETIKA, OBNOVLJIVA ENERGIJA IN EKOLOGIJA

 • Zmanjševali bomo število običajnih zabojnikov ter poskrbeli za privlačnejšo in bolj funkcionalno ureditev nadzemnih otokov za odpadke.
 • Občino bomo vključevali v državne in EU programe ekologije (npr. mreži Zero Waste Slovenija), ozaveščali občane na področju zbiranja, ločevanja in ravnanja z odpadki ter spodbujali vpeljavo ZW koncepta tudi na prireditve in med druge ponudnike.
 • Vlagali bomo v javna prevozna sredstva (vključujoč šolske prevoze) na okolju prijaznejši pogon (hibridi, električna energija).
 • Podpirali bomo projekte pridobivanja električne energije z obnovljivimi viri energije.
 • Nadaljevali bomo z energetsko sanacijo javnih objektov (objekt Občine Laško, vrtec Rimske Toplice, Kulturni center Laško).